ยินดีต้อนรับ


!!! สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา คลิ๊ก !!!» สัมมนาศึกษาประเทศเวียดนาม เพื่อบ่มเพาะความเป็นครูและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2561

» การเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Tsukuba Short-term Study Program ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

» การพัฒนา "Basic Education Standards for Southeast Asian” โดย สถาบันพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (CRICED), SEAMEO, สมาคมคณิตศาสตรศึกษา และเครือข่ายอุดมศึกษา

» ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมอบรม STEM Education
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

» สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร เพื่อการพัฒนาข้าราชการครู ของสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

» การเข้าร่วมประชุมวิชาการ World Association of Lesson Studies International Conference 2017 (WALS 2017) ระหว่างวันที่ 24-26 November 2017 ณ Nagoya University, Japan

» สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนและคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมวิชาการนานาชาติ APEC&ICER 2017 รวมนักวิชาการและนักวิจัยจากทั่วโลก

» พิธีเปิดสำนักงานศูนย์วิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประจำประเทศไทย ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

» การอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู 9 หลักสูตร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และคณะศึกษาศาสตร์

» การเข้าร่วมนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 41)”

» นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “วิจัยและนวัตกรรม มข. เพื่อ Thailand 4.0”

» นิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน และ นิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

» กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

» กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ (Open Class) ครั้งที่ 11 พัฒนาครูคณิตศาสตร์อย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2560

» ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการสอนด้าน Open Approach in Teaching Mathematics”

» บทสัมภาษณ์ “จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย คำตอบอยู่ที่...ห้องเรียน” โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

» ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในการประชุม “ 2017 Annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science & Technology Education ”

» กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะทางด้านการคิดทางคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

» คณิตศาสตร์คิดขั้นสูง สร้างการศึกษาอย่างเท่าเทียม ตามรอยพ่อ ร.๙ การสัมภาษณ์ในหัวข้อ "ตามรอยพ่อ ร.๙" ของกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

» โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 ร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น


» คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ร่วมจัดทำหนังสือเรียน (ฉบับใหม่) และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ


» มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ICER 2016 ครั้งที่ 9 และAPEC KhonKaen ครั้งที่ 11


» การอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ มอบทุนสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559


» ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในการประชุม ISMEI


» การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรในโรงเรียน โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ วันที่ 28-30 ตุลาคม 2559


» เลขานุการรัฐมนตรี ศธ.ไฟเขียว ม.ขอนแก่น พัฒนาครูให้ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21


» คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอ Country Report ในการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 32


» การบรรยายพิเศษและการหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดย University of Tsukuba และ National Institute for Educational Policy Research ประเทศญี่ปุ่น


» มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ่อผุดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จับมือญี่ปุ่นหนุนนวัตกรรมพัฒนาครูไทยสู่ CLMV


» การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ» คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม ICMI General Assembly ณ ประเทศเยอรมัน และร่วมแสดงความยินดี กับ Prof. Alan Bishop ในพิธีมอบเหรียญรางวัล Felix Klein Medal 2015


» สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาได้รับทุนนำเสนองานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICME13 ณ ประเทศเยอรมัน และ PME40 ณ ประเทศฮังการี


» มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมครูตามโครงการคูปองพัฒนาครูของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


» สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข.ลงนาม MOU ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาครูไทยและเขตลุ่มน้ำโขง


» การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ


» กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558


» Thailand – Japan International Seminar: Research for Life-Long Education


» การประชุมมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


» การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ


» การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทาง คณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


» คณะกรรมาธิการ สนช. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)


» โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา


» การเดินทางไปศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2558


» November 24-26, 2015 Khon Kaen University « WALS International Conference 2015 and APEC-Khon Kaen International Symposium 2015


» การประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน


»โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจับมือโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน


» คณะมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทองหลังพระ และมูลนิธิรากแก้ว ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และ วิธีการแบบเปิด


» การประชุมและสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ


» สถาบันพัฒนาวิชาชีพครูจากมาเลเซียยกทีมศึกษาดูงานด้าน Lesson Study


» โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


» การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ


» การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น