ปฏิทินกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

ธันวาคม 2557
สถาบันพัฒนาวิชาชีพครูจากมาเลเซีย ยกทีมศึกษาดูงานด้าน Lesson Study - วันอังคาร, 16
เมษายน 2558
การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(นานาชาติ) - วันอาทิตย์, 26
มิถุนายน 2558
การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู - วันจันทร์, 29
 
สิงหาคม 2558
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ - วันที่, 29-30
 
กันยายน 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูในโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู - วันที่, 19-20
 
พฤศจิกายน 2558
การประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน - วันที่, 4-5
 
กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ - วันที่, 22-23
 
มีนาคม 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ - วันที่, 3-4
 
พฤษภาคม 2559
Thailand – Japan International Seminar: Research for Life-Long Education - วันที่, 16
กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558 - วันที่, 13-15
 
มิถุนายน 2559
การเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 - วันที่, 17
 
กรกฎาคม 2559
สถาบัน IRDTPมข.ลงนาม MOU ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาครูไทยและเขตลุ่มน้ำโขง - วันที่, 4
มข. จัดอบรมครูตามโครงการคูปองพัฒนาครูของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - วันที่, 17-18
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม ICMI General Assembly - วันที่, 24-25
 
สิงหาคม 2559
มข.จ่อผุดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จับมือญี่ปุ่นหนุนนวัตกรรมพัฒนาครูไทยสู่ CLMV - วันที่, 24
 
กันยายน 2559
การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ - วันที่, 1-3
การบรรยายพิเศษและการหารือความร่วมมือทางวิชาการ จากประเทศญี่ปุ่น - วันที่,14-16
เลขานุการรัฐมนตรี ศธ.ไฟเขียว ม.ขอนแก่น พัฒนาครูให้ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 - วันที่, 27
 
ตุลาคม 2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรในโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ - วันที่, 28-30
 
พฤศจิกายน 2559
ผู้อำนวยการสถาบันและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน(IRDTP) มข. ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในการประชุม ISMEI - วันที่, 1-3
การอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ มอบทุนสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 - วันที่, 4-6
 
ธันวาคม 2559
กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนฯ ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ปี 2559 - วันที่, 27-29
 
มกราคม 2560
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี 2560 - วันที่ 16-25  
 
กุมภาพันธ์ 2560
เข้าร่วมการประชุม APEC-Tsukuba 2017 ณ Tsukuba University ประเทศญี่ปุ่น - วันที่ 7-14
การอบรมเชิงปฏิบัติทางวิชาการมหาวิทยาลัยเครือข่ายด้านคณิตศาสตรศึกษาและกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน - วันที่ 16-17
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปค ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC-HRDWG) ณ ประเทศเวียดนาม - วันที่ 20-22
 
มีนาคม 2560
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการคิดขั้นสูงฯ ปี 2560 - วันที่ 3
การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 - วันที่ 10-12
การนิเทศโรงเรียนในโครงการพัฒนาดอยตุง โดย Prof. Shizumi Shimizu ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตรศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น - วันที่ 13-14
 
พฤษภาคม 2560
การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ National Open Class ครั้งที่ 11 - วันที่ 6-8
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการฯ ณ จังหวัดมุกดาหาร - วันที่ 27-29
 
มิถุนายน 2560
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการฯ ณ จังหวัดศรีสะเกษ - วันที่ 3-5
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการฯ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง - วันที่ 23-25
 
กรกฎาคม 2560
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการฯ และศึกษานิเทศก์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วันที่ 8-10
 
สิงหาคม 2560
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการฯ ณ จังหวัดบึงกาฬ - วันที่ 5-7
กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - วันที่ 27-29
 
ธันวาคม 2560
กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ ขอนนักเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ     

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น