อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน


      มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียนถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการความต้องการด้านการพัฒนาวิชาชีพครูของประเทศไทยจากทุกภูมิภาคเชื่อมโยงกับทิศทาง และความต้องการของกลุ่มประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล นอกจากนี้ยังถือเป็นอีกพันธกิจหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายในแผนพัฒนาอุดม ศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 ปี พ.ศ.2555-2559 ที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคตะวันออกเฉียง เหนือ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมสร้างความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครูแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (National Center for Teacher Development: NCTD) เพื่อรับถ่ายทอดประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการ ศึกษา โดยการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับปฏิรูปชั้นเรียนในระดับโรงเรียน การวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับความรู้ของครู การวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือเรียนและสื่อการสอนให้สามารถสนับสนุนกิจกรรมการ เรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาครูในประเทศไทยและประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CLMV)

     ทั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30 น. ณ พื้นที่บริเวณบ่อลูกรัง ข้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ได้มีการจัดพิธียกเสาเอกอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียนที่กำลัง ดำเนินการก่อสร้าง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน Prof. Masami Isoda (มาซามิ อิโซดะ) จากมหาวิทยาลัย Tsukuba (ทสึคุบะ) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ โดยมี คณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

                     ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เดือน พฤษภาคม ประจำปี 2560


     ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เริ่มการก่อสร้าง เดือนกันยายน ปี 2559

     ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ประจำเดือนตุลาคม 2559

     ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

     ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ประจำเดือนธันวาคม 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น