การประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

     เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการยกระดับสมรรถนะและทักษะการสอนของครูประจำการ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและการปฏิบัติหน้าที่ของครู สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ได้ดำเนินการเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพครู เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องไอยรา โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

     ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ เรื่องการปรับหลักสูตรฝึกหัดครูให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต (สังคมDigital) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     นักศึกษารุ่นใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะผ่านกระบวนการฝึกหัดครูที่จบไปแล้ว สามารถเป็นครูที่สอนให้เกิดการเรียนรู้ได้และเป็นครูที่แท้จริง การสอนให้คิดวิเคราะห์และมีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังในจิตใจเป็นหัวใจของการสอนในสังคมอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจำต้องปรับหลักสูตรฝึกหัดครูใหม่ ที่จะสร้างครูให้สามารถสอนให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อเตรียมพลเมืองที่มีสมรรถนะสูงและคุณธรรมจริยธรรมที่มั่นคงให้แก่ประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น