การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ณ ห้อง 1447 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

     ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติกล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ จุมพล ราชวิจิตร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ว่า “ในนามสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระผมต้องขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลามาเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

      นับจากที่โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำเนินงานและการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 เป็นไปอย่างสอดคล้องรองรับกัน สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ในการทำงานร่วมกับโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงได้จัดให้มีการอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางการทำงานและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานในระดับต่างๆ และระหว่างโรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียนและการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2559 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนจึงได้จัดกำหนดให้มีกิจกรรมการอบรม และส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนตลอดทั้งปีงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการของโครงการ ที่สำคัญอันประกอบไปด้วย

 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ ระยะที่ 1
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 1
3) อบรมเชิงปฏิบัติการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 2 : ศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่น
4) เปิดชั้นเรียนระดับชาติ (Open Class) ครั้งที่ 10/1 และอบรมเชิงปฏิบัติการครูในโรงเรียนในโครงการฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ระยะที่ 1
5) เปิดชั้นเรียนระดับชาติ (Open Class) ครั้งที่ 10/2 และอบรมเชิงปฏิบัติการครูในโรงเรียนในโครงการฯ กลุ่มภาคเหนือ ระยะที่ 1
6) เปิดชั้นเรียนระดับชาติ (Open Class) ครั้งที่ 10/3 และอบรมเชิงปฏิบัติการครูในโรงเรียนในโครงการฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระยะที่ 1
7) อบรมเชิงปฏิบัติการครูในโรงเรียนในโครงการฯ ระยะที่ 2 : ศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่น
8) อบรมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ ระยะที่ 2 : ศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่น

     การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ ในระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นส่วนสำคัญที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับการทำงานภาคปฏิบัติของเขตพื้นที่ดารศึกษาและโรงเรียนในโครงการตลอดปี 2559 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 26 ท่าน ศึกษานิเทศก์จำนวน 47 ท่าน ศึกษานิเทศก์สังเกตการณ์ 11 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10 ท่าน เจ้าหน้าที่โครงการฯ และผู้ช่วยวิจัยจากศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 134 คน

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ ตามที่ได้รับทราบข้อมูลจาก รองศาสตราจารย์ จุมพล ราชวิจิตร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ทำให้ได้เห็นรายละเอียดกิจกรรมของโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทราบถึงความสำคัญ และตระหนักได้ถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ในการเป็นหน่วยงานหลักเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนให้ตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา นับเป็นการทำงานร่วมกันในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางการศึกษา การพัฒนาการศึกษาชั้นเรียนละวิธีการแบบเปิด เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาชั้นเรียนทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในภาคอื่นๆ โดยมีบุคลากรจากเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้โครงการฯ จำนวน 45 เขตพื้นที่การศึกษา ที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานในภาคปฏิบัติของโรงเรียนในโครงการ ต้องขอขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ นี้มาอย่างต่อเนื่อง และเต็มศักยภาพจนกลายเป็นแนวทางที่เป็นที่พึ่งให้กับระบบโรงเรียนของประเทศไทยในขณะนี้ ต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วม ขอบคุณผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งทางสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และคณะศึกษาศาสตร์ ที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ที่วันนี้ท่านได้แสดงวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำของเขตพื้นที่การศึกษา นำพาเขตพื้นที่การศึกษาของท่านเข้าสู่กระบวนการของการปฏิรูปการเรียนการสอนอย่างแท้จริง เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับโอกาสเข้าร่วมเป็นเขตพื้นที่การศึกษาในโครงการ ในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาของไทยต่อไป

 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังนี้
1) การบรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ในหัวข้อ “การนิเทศชั้นเรียนแนวใหม่ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
2) การบรรยายหัวข้อ “การใช้หนังสือเรียนเพื่อการนิเทศชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา” โดย รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
3) การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการสังเกตชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม LessonNote” โดย อาจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ระดับปริญญาโท นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
4) การอภิปรายกลุ่มย่อยและนำเสนอเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ศน.ทวีศักดิ์ ไชยมาโย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป. มุกดาหาร
5) การบรรยายหัวข้อ “ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ในระยะที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น” โดย อาจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ระดับปริญญาโท นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
6) การบรรยายหัวข้อ “การออกแบบสื่อและนิเทศชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรม DbookPro” โดย อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
7) การบรรยายหัวข้อ “สรุปนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของผู้บริหารเขตฯ และศึกษานิเทศก์ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ และ อาจารย์ ดร. สมควร สีชมภู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     การบรรยายหัวข้อ “การใช้หนังสือเรียนเพื่อการนิเทศชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา” รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

     อาจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาระดับปริญญาโท นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

     การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการสังเกตชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม LessonNote” โดย อาจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาระดับปริญญาโท นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

     ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้วิธีการสังเกตชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม LessonNote

     ศน.ทวีศักดิ์ ไชยมาโย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำเสนอเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

      ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่มย่อยและนำเสนอเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

     การบรรยายหัวข้อ “สรุปนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของผู้บริหารเขตฯและศึกษานิเทศก์ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ และ อาจารย์ ดร. สมควร สีชมภู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      บรรยากาศในการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่มย่อยและนำเสนอเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

     บรรยากาศในการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น