โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจับมือ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน

     เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะวิทยากรสนับสนุน ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยในเครือข่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูโรงเรียนในโครงการฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษและการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและบุคลากร ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมเป็นครูและผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ 8 โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3 จำนวนกว่า 150 คน โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิง พวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี

     สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงานตามแนวทางของโครงการฯ จึงได้เชิญหัวหน้าโครงการฯ คณะกรรมการ อาจารย์มหาวิทยาลัยเครือข่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูโรงเรียนในโครงการฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานความร่วมมือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียน ร่วมประชุมหารือและศึกษาดูงานด้านการศึกษาในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และเพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนและยกระดับคุณภาพชั้นเรียนในภาคปฏิบัติด้วยการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิดสำหรับครูและบุคลากรในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษและการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว อันประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การยกระดับคุณภาพชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะตามความต้องการในศตวรรษที่ 21” การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนแผนการเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือเรียน กิจกรรมเปิดชั้นเรียน กิจกรรมการปรับแผนการเรียนรู้และกิจกรรมสะท้อนผลชั้นเรียน สอดคล้องกับขั้นตอนของการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากคุณครูและบุคลากร และสามารถเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียนต่อไป

 

 ภาพกิจกรรมวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2558 การบรรยายพิเศษและการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและบุคลากร ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ภาพที่ 1 คุณหญิง พวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี

 ภาพที่ 2 บรรยากาศการบรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 ภาพที่ 3 บรรยากาศการเขียนแผนด้วยการอ่านหนังสือเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
วิทยากรหลักโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และวิทยากรสนับสนุน โดย อาจารย์ ดร. สมควร สีชมภู (มหาวิทยาลัยขอนแก่น), อาจารย์ ดร. รุ่งทิวา คนการณ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่), อาจารย์ชนิกา เสนาวงค์ษา, อาจารย์พิมพ์ผกา อินทะรส (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง), ดร. สมใจ มณีวงษ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์), คุณครูชลธร โนนทิง และคุณครูอารีวรรณ ศิลารัตน์ (โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์)
 ภาพที่ 4 บรรยากาศกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ชั้นเรียน
 ภาพที่ 5 บรรยากาศกิจกรรมการปรับแผนการเรียนรู้ และกิจกรรมการสะท้อนผลชั้นเรียน

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น