การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูในโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู


สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น