สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เปิดอบรมหลักสูตร เพื่อพัฒนาข้าราชการครู 9 หลักสูตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดอบรม “หลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)”
ซึ่งจัดอบรมจำนวน 9 หลักสูตร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560
สถานที่จัดอบรม ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://hrd.obec.go.th/
ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ https://drive.google.com/file/d/0BwcijDrv0gAoa2xLREZTY1B3X00/view
 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน โทร 094-512-1034

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น