กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติบุคลากรในโรงเรียน โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559

     การจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติบุคลากรในโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดขึ้น 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 จัดที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.การอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ 2.การบรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการศึกษา และนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ วิธีการแบบเปิด (Open Approach)

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น