การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559” ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ได้รับเกียรติประธานในพิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน” และการทำ “kyozaikenkyu” ใน การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหิวทยาลัยขอนแก่น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ประธานในพิธี

 อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู ผู้ช่วยเลขานุการโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ กล่าวรายงาน ต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ประธานในพิธี

 โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ เป็นโครงการหนึ่งภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์คือ ให้โรงเรียนในโครงการฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาวิชาชีพครู ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) มุ่งให้นักศึกษาครู นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และครูประจำการได้ร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โครงการฯ จึงได้จัดกิจกรรม “การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559” ภายใต้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมขบวนการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้นักเรียนเป็นฐาน

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 “การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน” เน้นการวิเคราะห์หนังสือเรียน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนอผลงานในกลุ่มย่อยตามระดับชั้น ดังนี้

 - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย อาจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย อาจารย์ ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย อาจารย์วีระศักดิ์ แก่นอ้วน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย อาจารย์กิตติพศ รบศึก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

  - กลุ่มสาระสังคมศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ตุงคะสมิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 - กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ โดย อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 - กลุ่มสารภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ ดร.พัชรา พันธรักษ์พงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน” และการทำ “kyozaikenkyu” ใน การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด

 บรรยากาศในการจัดกิจกรรม “การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559”

 “การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน” เน้นการวิเคราะห์หนังสือเรียน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนอผลงานในกลุ่มย่อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย อาจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การวิเคราะห์หนังสือเรียน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนอผลงานในกลุ่มย่อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 “การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน” เน้นการวิเคราะห์หนังสือเรียน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนอผลงานในกลุ่มย่อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย อาจารย์ ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 “การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน” เน้นการวิเคราะห์หนังสือเรียน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนอผลงานในกลุ่มย่อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย อาจารย์วีระศักดิ์ แก่นอ้วน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  การวิเคราะห์หนังสือเรียน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนอผลงานในกลุ่มย่อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  การวิเคราะห์หนังสือเรียน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนอผลงานในกลุ่มย่อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  การวิเคราะห์หนังสือเรียน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนอผลงานในกลุ่มย่อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น