คณิตศาสตร์คิดขั้นสูง สร้างการศึกษาอย่างเท่าเทียม ตามรอยพ่อ ร.๙

คณิตศาสตร์คิดขั้นสูง สร้างการศึกษาอย่างเท่าเทียม ตามรอยพ่อ ร.๙ “ในหลวงอยู่ใกล้มากกว่านั้น ในหลวงทรงเป็นครูผู้มอบหลักการดำเนินงานด้านการศึกษาไว้ในใจผมและครูทุกคนในประเทศไทย” รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

      "การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้น เป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะทำให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความสำเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นความสำเร็จที่ทุกคนควร จะยินดี"

     พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510

     จากพระราชดำรัสดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยทรงจัดตั้งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สนองพระราชดำรัส ดำเนินงานด้านการศึกษา ขยายองค์ความรู้ ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้ให้ดีขึ้นตามเบื้องยุคลบาท

     โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดำเนินตามเบื้องยุคลบาทโดยจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา เริ่มขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2557- 2561

      “การศึกษาต้องอาศัยการพัฒนาต่อเนื่อง ผมทำงานกว่า 11 ปี ไม่เคยท้อเพราะปักธงเชื่อว่าการศึกษาที่เท่าเทียมเป็นไปได้ วันนี้เราทำให้โรงเรียนที่มีคะแนนต่ำมาก กลับขึ้นมาสูงมาก แต่ก็ยังไม่สำคัญเท่าความสุขของเด็กในชั้นเรียนที่สามารถเรียนคณิตศาสตร์ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ปัจจุบันนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดสำหรับทศวรรษที่ 21 ที่เรียกว่า วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ขยายผลไปถึง 120 โรงเรียน ครอบคลุม 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 โรงเรียนในภาคเหนือ และกำลังเริ่มขยายไป 3 จังหวัดชายแดนใต้ในปีนี้ โดยยึดหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ การศึกษาต้องเข้าถึง ในพื้นที่ที่ขาดโอกาส ไม่เช่นนั้นความเหลื่อมล้ำจะยังมีอยู่ ซึ่งตราบใดที่การศึกษายังไม่เท่าเทียมเรายังคงต้องสู้กับความยากจนและความหิวโหยนี้ต่อไป” ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ กล่าว

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชประสงค์ขจัดความยากจนและความหิวโหยออกไปจากประเทศไทยให้หมดสิ้น จากปรัชญานี้นำมาซึ่งหลักการทำงานด้านการศึกษาของประเทศไทย พระองค์ทรงมอบให้แม้กระทั่งหลักและวิธีการสอน ที่ครูสามารถใช้ได้เสมอ นั่นคือ ความเมตตา ไม่แข่งขัน และสามัคคีกัน

     “สำหรับผมทุกพระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นเรื่องการศึกษาทั้งหมด เพราะการศึกษาคือสิ่งเดียวที่สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้ ชีวิตผมเกี่ยวข้องกับครูมาทั้งชีวิต เพราะมีครูอย่างในหลวงเป็นต้นแบบ ผมสอนลูกศิษย์เสมอว่าต้อง ทำงานโดยไม่มีเงื่อนไข มีความสามัคคีเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ ทบทวนตนเองเสมอในแต่ละวันว่าเราทำเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวแล้วหรือยัง” ผศ.ดร.ไมตรี เล่าถึงเส้นทางการสร้างนักเรียนครูเพื่อพัฒนาชาติ

     แม้ ผศ.ดร.ไมตรี จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใกล้ที่สุดเพียงครั้งเดียว เมื่อครั้งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท แต่กลับคิดว่าความเป็นจริงพระองค์ทรงอยู่กับเราชาวไทยเสมอ

      “ในชีวิตที่ผมได้เข้าเฝ้าพระองค์ใกล้พระองค์มากที่สุดเพียงครั้งเดียว แต่ผมคิดว่าวันนี้พระองค์อยู่ใกล้มากกว่านั้น ในหลวงทรงเป็นครูผู้มอบหลักการดำเนินงานด้านการศึกษาไว้ในใจผมและครูทุกคนในประเทศไทย” ผศ.ดร.ไมตรีกล่าวทิ้งท้ายด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม

      บทความ/ภาพ : จิราพร ประทุมชัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น