การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น