» พิธีเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอนุสาวรีย์เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

» สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ 2 สถาบันในญี่ปุ่น และ 2 สถาบันในไทย พัฒนาศักยภาพผอ .โรงเรียนและศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

» สถาบันวิจัยฯครูอาเซียน มข. ร่วมมือ 3 หน่วยงาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา

» สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดกิจกรรมการอบรมในโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน (ระดับมัธยมศึกษา)

» กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูงทาง คณิตศาสตร์ ประจำปี 2562ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์

» กิจกรรมการอบรมในโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สำหรับศตวรรษที่ 21

» กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูงทาง คณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านม่วง จังหวัดขอนแก่น

» สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. จัดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศสู่ผู้บริหารโรงเรียน

» ม.ขอนแก่นเดินหน้าผลิตบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่ป้อนตลาดแรงงานยุค AI

» สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมต้อนรับ Prof.Tatsuya Mizoguchi, Mathematics Education, Tottori University ประเทศญี่ปุ่น

» มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

»  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

»  มข. โดยสถาบันฯครูอาเซียน สานต่อนวัตกรรมการศึกษาสู่ ผอ.โรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ

» สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ร่วมการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562

»  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. เปิดบ้านต้อนรับสายการบินแห่งชาติลาว ย้ำความพร้อมเป็นศูนย์อบรมการบิน

» สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการศึกษา ณ ประเทศฟิลิปปินส์

»  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2562

»  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข.นำนวัตกรรมการเรียน
สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้

» ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา แห่งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) สมัยที่ 24 และ 25

» มข.นำนวัตกรรมการเรียน สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


» EDUCA 2019 เปิดลงทะเบียนแล้ว ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนรับฟังการบรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และทีมวิทยากร

» สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 จับมือพัฒนาทักษะนักเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21

»  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน กับโรงเรียนมีชัยพัฒนา ร่วมลงนาม MOU นำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อพัฒนาชั้นเรียน

»  การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนในเขตภาคเหนือ ปี 2562 ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

»  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ประชุมร่วม UNESCO โชว์นวัตกรรมการเรียนไทย

» โรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด ได้จัด “กิจกรรมเปิดชั้นเรียน ( Open Class)” ณ โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์

»  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ได้ดำเนิน โครงการพัฒนาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

» ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

»  Live “นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study): PLC ภาคปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน” โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ม.ขอนแก่น

»  การบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24 AMM2019

»  ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Tadanobu Watanabe จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ให้เกียรติมาเป็น Visiting Professor

»  ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมในนามตัวแทนประเทศไทย ในการประชุม APEC Chile 2019 และ InMside Project Meeting under APEC HRD SOM 2

»  มข.ร่วมเสวนา ชี้แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูระยะยาวด้วย Lesson Study

»  มข. workshop โรงเรียนเอกชนการใช้หนังสือเรียนแนวใหม่เน้นการแก้ปัญหา

»  การสอนและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Math bases for means in statistics” โดย Professor Ivan Vysotsky ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตรศึกษา จากประเทศรัสเซีย

»  กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชำติ (National Open Class) ครั้งที่ 13
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

»  กิจกรรมการประชุมติดตามและประเมินผลการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระยะที่ 4

»  ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหาร ครู ภายใต้โครงการ “วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับจังหวัด: กรณีศึกษาจังหวัดระยองและจังหวัดศรีสะเกษ”

»  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนและคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์

»  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดป้าย “อาคารเพ็ญภูรี” ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

»  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนาม MOU นำ Lesson Study และ Open Approach ร่วมโครงการรัฐบาล

»  ผู้อำนวยการสถาบันฯและคณาจารย์เข้าร่วมการประชุม APEC-Tsukuba International Conference XIII: Steering Meeting of the Inclusive Mathematics for Sustainability in a Digital Economy (InMside)

»  อาจารย์มข.จัดประชุมใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน จัดประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 5/2561

»  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครฯ ได้รับเชิญจากกองทุน (กสศ.) และสำนักงาน (สกว.) บรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียน และกิจกรรมเปิดชั้นเรียน

» กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561

» การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ World Association of Lesson Studies (WALS 2018) ณ Beijing Normal University เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

» การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ “Kyozaikenkyu ในการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด” สำหรับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู จังหวัดชายแดนภาคใต้

» ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูฯ มข. เข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018) ภายใต้แนวคิด Value of Teachers

 » ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูฯ ร่วมเป็นองค์ปาฐกในการประชุม The 5th AECon ประเทศอินโดนีเซีย

» ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูฯ และทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระยะที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น

» ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูฯ และทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระยะที่ 1 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

» ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมเวทีประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส "วันครูโลก 2561”

» การอบรมเชิงปฏิบัติการโดย Prof.Akihiko Takahashi , DePaul University , USA ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2561 ในหัวข้อ "Coaching and Kyozaikenkyu"

» กิจกรรมการนำเสนอและสะท้อนผลการปฏิบัติการสอนจริง (Follow up) ณ หน่วยพัฒนา ระยะที่ 3

» กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 ระยะที่ 1

» การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ณ จังหวัดนครพนม

» "PLC : พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย" การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561


สื่อรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อนุสาวรีย์เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

หลักสูตรอบรม

อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook

ห้องเรียน Smart Classroom

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น