ติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002.

เบอร์โทรศัพท์ 094-5121034 , อีเมล์ irdtp.asean@gmail.com

Institute for Research and Development in Teaching Profession for ASEAN

Khon Kaen University, Mitraparp High Way, Muang District,Khon Kaen 40002

Tel/Fax: +6643203165 , 094-5121031 , E-mail: irdtp.asean@gmail.com

                             
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น