เครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ

» เครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ

- โดยกำหนดให้สถาบันฯ มีหน้าที่วิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูระบบใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการพัฒนาครู ในระดับอาเซียน และร่วมรับผิดชอบในการดูแลการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่น(นานาชาติ)


» เครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น