คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

 

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
: ประธานกรรมการ

 

รศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา
: กรรมการ

รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
: กรรมการ

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
: กรรมการ

ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
: กรรมการ

ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์
: กรรมการ

รศ. รังสรรค์ เนียมสนิท
: กรรมการ

 

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
: กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
: กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น