#

ระหว่างวันที่ 18-22 ก.พ. 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Toho University ประเทศญี่ปุ่น


ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Toho University ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 18-22 ก.พ. 2566 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่นในปี 2566
นักศึกษาที่สนใจ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเว็บไซต์หรือ QR Code ที่แนบในโปสเตอร์
โดยผู้ผ่านการพิจารณา ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2566