#

IRDTP for ASEAN, KKU

การจัดการข้อร้องเรียน (Customer Feedback)


เราพร้อมที่จะรับฟังเสียงของผู้ใช้บริการ เพื่อจะนำข้อมูลไป แก้ไข ปรับปรุงการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดียิ่งขึ้น โปรดระบุเรื่องที่ต้องการจะแจ้งให้กับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน พร้อมระบุข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานกลับให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน

แบบฟอร์มรับฟังเรื่องร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็น

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน

คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนสถาบันวิจัยฯ

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน

แนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์

รายงานสรุปการตอบคำถามและจัดการข้อร้องเรียน

  •   สรุปการตอบคำถามและจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2566 NEW!!